Ochrana súkromia

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Falck sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a bezpečnosť údajov, ktoré s nami zdieľate. S osobnými údajmi nakladáme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ a príslušnej Politiky na ochranu osobných údajov spoločnosti Falck.

 

Aké druhy informácií a osobných údajov získavame a na aké účely?

Informácie a osobné údaje získavame primárne na účely riadenia našej činnosti a vzťahov s Vami – zákazníkmi, zamestnancami, dodávateľmi a pod. Informácie môžeme získavať aj na účely naplnenia legislatívnych požiadaviek, zdokonaľovania nami poskytovaných produktov alebo služieb, ako aj v záujme vyriešenia právnych a/alebo obchodných záležitostí alebo sporov. Vo všeobecnosti od Vás môžeme požadovať a získavať osobné údaje v rozsahu Vašich kontaktných údajov (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo), prípadne iné identifikačné údaje. Ak od Vás požadujeme osobitné kategórie osobných údajov, ako sú informácie o zdravotnom stave, vyžiadame si od Vás výslovný súhlas a budeme Vás informovať o účele ich spracúvania, ak to bude potrebné.

Z dôvodu rôznorodej povahy služieb, ktoré spoločnosti skupiny Falck poskytujú, získavame rôzne informácie a osobné údaje. Získavanie všetkých týchto údajov je však nevyhnutné na plnenie špecifického predmetu činnosti danej spoločnosti skupiny Falck a pre každú oblasť poskytovaných služieb je dostupná aj osobitná informácia o spracúvaní osobných údajov.

Údaje sa vo všeobecnosti získavajú priamo od Vás ako jednotlivca prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako je internetová stránka, formuláre a e-maily alebo prostredníctvom telefonických hovorov s Vami, prípadne inými spôsobmi komunikácie. Z času na čas Vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli informácie a to najmä v prípadoch, ak nahlasujete problémy s našimi službami alebo keď Vás žiadame o vyplnenie prieskumov, dotazníkov a poskytnutie písomnej spätnej väzby, ktoré používame za účelom monitorovania kvality a na výskumné účely.

Samozrejme máte právo zvoliť si, či nám poskytnete osobné údaje a umožníte nám identifikovať Vás. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť nám osobné údaje, ktoré od Vás požadujeme, je možné, že Vám nebudeme schopní poskytnúť služby, ktoré od nás žiadate.

Ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a informáciami?

Zaručujeme Vám bezpečnosť nakladania s Vašimi osobnými údajmi a informáciami, zamedzenie neoprávnenému prístupu k nim a ich neoprávnenému poskytnutiu a máme zavedené materiálne, technické a organizačné postupy na zabezpečenie ich ochrany. Všetky poskytnuté údaje sú uložené v zabezpečenom a primeranom systéme alebo archíve, ktorý zodpovedá obchodným a spracovateľským potrebám. Údaje sú uložené v elektronickej alebo papierovej podobe, pričom v každom prípade boli zavedené záruky za účelom ochrany osobných údajov a informácií pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom. Niektoré z Vašich údajov môžu byť prenesené alebo spracúvané našimi dodávateľmi, napr. dodávateľmi informačných technológií, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti Falck. Spoločnosť Falck si starostlivo vybrala svojich dodávateľov a uzatvorila s nimi príslušné zmluvy o spracúvaní osobných údajov, aby zabezpečila primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Spoločnosti skupiny Falck sú oprávnené k prenosu Vašich osobných údajov príjemcom v krajinách mimo EÚ/EHP, keďže na účely poskytovania/uchovávania niektorých našich osobných údajov a informácií môžeme využívať externých dodávateľov. Pri prenose osobných údajov príjemcom mimo EÚ/EHP budú zabezpečené primerané záruky na ochranu osobných údajov, ako napríklad záruky podľa Štítu na ochranu osobných údajov USA alebo podľa „štandardných zmluvných doložiek“ EÚ.

Pri poskytovaní niektorých služieb môžu byť Vaše údaje poskytnuté aj tretím stranám, ak existuje špecifický a legitímny účel a je to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a kde sa prijmú všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby tretie strany boli viazané povinnosťou zachovávať dôvernosť a súkromie vzhľadom na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Falck môže v niektorých špecifických prípadoch využívať Vaše údaje na účely priameho marketingu, v prípadoch, kedy sa to vyžaduje na základe Vami udeleného súhlasu.

Pri návšteve našich webových stránok sú používané súbory cookies, ktoré nám môžu poskytnúť údaje potrebné na  zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Máte možnosť súhlasiť s používaním súborov cookies a ak je to potrebné, môžete ich z počítača alebo zariadenia vymazať. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies sa nachádzajú na našej webovej stránke.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje a informácie?

Vaše osobné údaje a informácie uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie stanoveného účelu a/alebo ako to vyžadujú legislatívne požiadavky. Osobné údaje sa pravidelne prehodnocujú, aby sa zabezpečilo, že je ich uchovávanie potrebné. Spoločnosť Falck sa riadi internými pokyny na uchovávanie údajov, ktoré sa musia dodržiavať. Snažíme sa uchovávať len také informácie, ktoré sú presné, aktuálne a relevantné. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú nesprávne, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom dostupných kanálov, aby sme urobili príslušné kroky na nápravu.

 

Aké sú Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov a informácií?

Máte právo zvoliť si, aké informácie nám poskytnete, ak sa však rozhodnete neposkytnúť osobné údaje alebo informácie, ktoré požadujeme, nebudeme Vám môcť poskytnúť požadované služby. Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, na opravu nesprávnych informácií, vymazanie, obmedzenie a prenosnosť dát. Môžete tiež namietať voči spracúvaniu určitých Vašich osobných údajov vrátane automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Kde nájdete viac informácií?

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na nasledovných odkazoch:

1. Informácie o spracúvaní osobných údajov pre pacientov a klientov polikliník a rehabilitačných centier Falck Healthcare

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov, účastníkov výberových konaní

3. Informácie o spracúvaní osobných údajov pri realizácii výberových konaní na obsadenie voľných pracovných pozícií

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov pre používateľov kontaktného formulára a infolinky

5. Informácie o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní služieb komplexného manažmentu klienta

6. Informácie o spracúvaní osobných údajov pri vykonávaní činností pracovnej zdravotnej služby

7. Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov elektronického obchodu

 

Ak Vám po prečítaní dokumentov týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme.

Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na info@falck.sk, tel: 0650555000.

Partneri