Vzdelávanie a poradenstvo

Zdravotné centrá MDclinic ponúkajú:

 • spoluprácu pri vypracovávaní a realizácii programov na ochranu a podporu zdravia zamestnancov,
 • výchovu k zdraviu, informácie pre zamestnávateľov a zamestnancov z oblasti ochrany a podpory zdravia,
 • výchovné, vzdelávacie a výcvikové programy pre zamestnancov,
 • poradenstvo v otázkach zdravia pri práci, hygieny a ergonómie.

Pre vás a vašich zamestnancov pripravíme:

 • špeciálne preventívne programy ochrany a podpory zdravia,
 • programy komplexnej zdravotnej starostlivosti zamerané pre manažérov,
 • preventívnu rehabilitáciu podľa individuálnych potrieb,
 • nácvik cielenej preventívnej rehabilitácie priamo na pracoviskách,
 • odborné školenia poskytovania prvej pomoci,
 • organizáciu systému prvej pomoci priamo na pracovisku,
 • odborne zostavené vitamínové balíčky,
 • očkovania zamestnancov proti chrípke priamo na pracovisku.

Partneri