Dohľad nad zdravím zamestnancov

Dohľad nad zdravím zamestnancov

Zabezpečujeme lekárske preventívne prehliadky (LPP) vo vzťahu k práci v zmysle platnej legislatívy u lekárov PZS s potrebnou kvalifikáciou.

Preventívne prehliadky zamestnancov:

  • vstupné lekárske prehliadky pred nástupom do práce,
  • periodické lekárske prehliadky v súvislosti s výkonom práce,
  • lekárske prehliadky pred zmenou pracovného zaradenia,
  • mimoriadne lekárske prehliadky pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov,
  • výstupné lekárske prehliadky pri skončení pracovného pomeru,
  • následné lekárske prehliadky po skončení pracovného pomeru u zamestnancov, ktorí vykonávali rizikovú prácu s neskorými následkami na zdravie.

Lekárske  prehliadky vo vzťahu k práci  sme rozšírili sme  o nové vyšetrenia: 

  • Pletyzmografické vyšetrenie v rámci  lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci – práca s motorovou pílou, práce v riziku vibrácie 3 a 4 kategórie.
  • Komplexné vyšetrenie pracovníkov pracujúcich na železnici – zmyslové skupiny 1, 2, 3.
  • EEG vyšetrenie – práca na železnici – zmyslov skupiny 1, 2, 3, práce v riziku hyperbaria a hypobaria kat.3.

Objednanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci:

Mob.: 0905 983 396
E-mail: iveta.turinicova@mdclinic.sk

 

Partneri